Професионална реализация


 

Придобитите умения от обучението в катедра „Комуникационни мрежи” включват:

 

Специфичните компетенции обхващат следното:

 

С придобитата квалификация инженерите може да се реализират като: