Начало


 

Катедра Комуникационни мрежи е част от Факултета по Телекомуникации при Технически Университет София. Наследник е на първата слаботокова катедра "Слаботокова и радио електротехника", открита през 1945.

За дългия си период на развитие катедрата е обучила повече от 7000 инженери по телекомуникации. Високото ниво на подготовка на тези инженери е многократно потвърдено през последните години от редица международни експертни и консултантски групи. Висока е оценката на нашите студенти и преподаватели и от страна на чуждестранните университети партньори на катедрата в международните проекти, в които тя участва, както и оценката на обществеността специалност Телекомуникации и специализация Комуникационни мрежи са едни от най-желаните в страната.

Текущото обучение по телекомуникации в катедрата се провежда в редовна форма и има три степени БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР и ДОКТОР.

Катедрата обучава по редица базови и специализиращи дисциплини за студенти от специалност Телекомуникации. Впечатляващ е броят на подготвените и четени дисциплини, на научноизследователските теми, разработвани и внедрявани от колективи в катедрата, на учебниците и научните публикации, написани в катедрата.

В научно отношение катедрата развива учебно-научни направления, които ползват материално-техническата база на отделните лаборатории и допринасят за издигане на качеството на учебния процес и научната квалификация на преподавателите. В научните разработки, договори и проекти се привличат и студенти, които по този начин правят първите си стъпки в инженерната наука и практика.

Учебните и научни направления включват:

Катедрата разполага с много добра лабораторна база със специализирана апаратура.

Като водещи специалисти в областта на телекомуникациите, преподавателите от катедрата са ценени и търсени и в други висши учебни заведения. Освен преподавателската си заетост във ФТK, по традиция преподаватели от катедрата водят занятия и в други факултети на Техническия университет София, както и в други ВУЗ.

Катедрата работи изключително активно по програма ЕРАЗЪМ, преподавателите имат контакти и осъществяват обмен на студенти, дипломанти и докторанти с над 20 чуждестранни университета в Европа.